Gå direkt till innehåll
Vitterhetsakademiens pristagare 2022 är Marie-Louise Nosch, Fredrik Charpentier Ljungqvist, Karina Vamling, Frida Espolin Norstein, Mikael Ruotsi, Clas Tollin, Elisabeth Tegelberg, Katrin Bienzle, Emma Kelly-Johansson.
Vitterhetsakademiens pristagare 2022 är Marie-Louise Nosch, Fredrik Charpentier Ljungqvist, Karina Vamling, Frida Espolin Norstein, Mikael Ruotsi, Clas Tollin, Elisabeth Tegelberg, Katrin Bienzle, Emma Kelly-Johansson.

Pressmeddelande -

Vitterhetsakademien belönar forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap

Kungl. Vitterhetsakademien har utsett mottagare av de priser och medaljer för 2022 som tilldelas framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap. 

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning tilldelas professor Marie-Louise Bech Nosch, professor i historia vid Köpenhamns universitet, för hennes nydanande forskning inom antik historia som med tvärvetenskapliga angreppssätt och fokus på det textila materialets möjligheter har lett till etableringen av ett helt nytt och blomstrande forskningsfält. 
Prissumman är 1 500 000 kronor. Se även separat pressmeddelande om Gad Rausingpristagaren.

De Rettigska priserna om 250 000 kronor vardera tilldelas:

Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent i historia och naturgeografi, Stockholms universitet, för hans tvärvetenskapliga arbeten rörande klimat och sjukdomar i ett långtidsperspektiv som tydliggör betydelsen av humanistiska och historiska perspektiv för avgörande dagsaktuella frågor.

Karina Vamling, professor vid Institutionen för globala politiska studier, Malmö universitet, för hennes betydande insatser för att sprida kunskap om Kaukasusområdet, hennes studier av kaukasiska språk och uppbyggnaden av forsknings- och undervisningsmiljöer inom Kaukasusstudier.

Uno Lindgrens pris tilldelas universitetslektor Elisabeth Tegelberg, Myggenäs, inom delområdet svensk-franska kulturförbindelser, för hennes forskning inom förmedling, utgivning och översättning där hennes omfattande insats, med bredd och konsistens över tid, har haft stor betydelse för upprätthållande och utvecklande av svensk-franska kulturförbindelser. Prissumman är 75 000 kronor.

Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet är i år inriktat mot samhällskunskap, ekonomi och geografi och tilldelas lärarna Katrin Bienzle, Globala gymnasiet, Stockholm, och Emma Kelly-Johansson, Katedralskolan, Linköping. Prissumman är 50 000 kronor var samt 20 000 kronor till respektive skolbibliotek. Se även separat pressmeddelande om lärarpristagarna.

Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten tilldelas fil.dr Frida Espolin Norstein, Stockholm, och jur.dr Mikael Ruotsi, Stockholm. Prissumman är 50 000 kr var.

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas docent Clas Tollin, Stockholm, för hans betydelsefulla insatser för kulturmiljöarbete och för hans insatser som har resulterat i ökade kunskaper om och förståelse för historien i landskapet. 

Årets belöningar delas ut vid Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 21 mars. Foton från ceremonin kommer att finnas tillgängliga från den 22 mars.

Kungl. Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. Gad Rausings pris (1,5 mkr), Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (delas ut vartannat år, 700 000 kr) och Rettigska priserna (à 250 000 kr) tillhör de största priserna och delas ut enligt varje donators önskemål, liksom flera mindre priser. Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv har inrättat och bekostar med egna medel.

Motiveringar och mer information om årets pristagare samt om de olika priserna publiceras på Akademiens hemsida.

För kontakt med pristagarna kontakta Jenni Hjohlman, 08-440 42 87, jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kontakter

Jenni Hjohlman

Jenni Hjohlman

Akademisekreterare 08-440 42 80

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige