Gå direkt till innehåll
Marianne Gullberg, Lund, är professor i psykolingvistik med fokus på språkinlärning. Hon tilldelas Swensonska priset 2019 och är en av Kungl. Vitterhetsakademiens pristagare.
Marianne Gullberg, Lund, är professor i psykolingvistik med fokus på språkinlärning. Hon tilldelas Swensonska priset 2019 och är en av Kungl. Vitterhetsakademiens pristagare.

Pressmeddelande -

Framstående forskare får pris av Kungl. Vitterhetsakademien

Vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars 2019 delas nedanstående medaljer och priser ut till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Av priserna är Gad Rausings pris (1,5 miljoner kr), Swensonska priset (700 000 kr) och Rettigska priset (250 000 kr) de största. Akademien delar också ut lärarpris och pris till nydisputerade doktorer samt ett flertal medaljer.

Professor Marianne Gullberg, Lund, tilldelas Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 2019 (700 000 kr) för sina banbrytande och erkända arbete inom psykolingvistiken, där hon utvecklat nya metoder och visat resultat som ändrat vår syn på hur och när inlärning sker. Som originell och nyskapande forskare i skärningspunkten mellan språktillägnande, gester och neurokognition har hon väckt stor internationell uppmärksamhet.

Professor Merja Kytö, Uppsala, tilldelas Rettigska priset (250 000 kr), för hennes innovativa arbeten inom syntax, pragmatik och korpuslingvistik på såväl det tidigmoderna som det nyare engelska språkområdet.

Som tidigare har meddelats tilldelas professor Lena Liepe, Linnéuniversitetet, Gad Rausingspris  för framstående humanistisk forskargärning (1,5 miljon kronor) för sina banbrytande och djuplodande studier av den nordiska medeltidskonsten. Se separat pressmeddelande.

Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten (50 000 kr var) tilldelas fil.dr Nikolaos Domazakis, Lund, fil.dr Karin Eriksson, Uppsala,fil.dr Kenneth Lindegren, Lund, fil.dr Ljubica Miočević, Stockholm.

Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet (50 000 kr samt 20 000 kr till skolbiblioteket) tilldelas Eva Lindahl, De Geergymnasiet i Norrköping. Se separat pressmeddelande.

Det Warburgska priset (50 000 kr) tilldelas fil.dr Eric Pudney, Lund. Det Beskowska stipendiet (50 000 kr) tilldelas fil.dr Elisa Rossholm, Stockholm. Uno Lindgrens pris (75 000 kr) tilldelas docent Mickaëlle Cedergren, Stockholm.

Gustaf Adolfsmedaljen tilldelas Axel Unnerbäck, Stockholm, övriga medaljer tilldelas professor Birgitta Svensson, docent Claes Gejrot, fil.dr Martin Rundkvist samt intendent Staffan Eriand Isa.

Mer information om årets pristagare och medaljörer samt om de olika priserna finns på Kungl. Vitterhetsakademiens hemsida. Bilder från prisutdelningen finns tillgängliga fr o m den 21 mars.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakad.se.

Kontakter

Kristina Lund

Kristina Lund

Presskontakt Informationsansvarig 08-440 42 86

Relaterat innehåll

Stödjer forskning – inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar också de egna kulturfastigheterna Skånelaholms slott, Stjernsunds slott, kulturreservatet Stensjö by, Borgs by och Rettigska huset i Stockholm. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Läs mer på www.vitterhetsakademien.se.

Kungl. Vitterhetsakademien
Villagatan 3
114 32 Stockholm
Sverige